1MBH60D-100 SINGLE PACK IGBT FUJI
  1MBH60D-100 SINGLE PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی تکی فوجی
  ماژول آی جی بی تی تکی فوجی
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  2MBI150U4A-120 DUAL PACK IGBT FUJI
  2MBI150U4A-120 DUAL PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  2MBI200U4B-120 DUAL PACK IGBT FUJI
  2MBI200U4B-120 DUAL PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی
  ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  2MBI200U4H-120 DUAL PACK IGBT FUJI
  2MBI200U4H-120 DUAL PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی
  ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  2MBI300U4H-120 DUAL PACK IGBT FUJI
  2MBI300U4H-120 DUAL PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی
  ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  2MBI450U4E-120 DUAL PACK IGBT FUJI
  2MBI450U4E-120 DUAL PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (دست دوم)
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی (دست دوم)
  ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  2MBI75U4A-120 DUAL PACK IGBT FUJI
  2MBI75U4A-120 DUAL PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی
  ماژول آی جی بی تی دوبل فوجی
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  50JR22 SINGLE PACK IGBT TPSHIBA
  50JR22 SINGLE PACK IGBT TPSHIBA
  ماژول آی جی بی تی تکی توشیبا
  ماژول آی جی بی تی تکی توشیبا
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  6MBI25GS-060 6 PACK IGBT FUJI
  6MBI25GS-060 6 PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی شش تایی فوجی
  ماژول آی جی بی تی شش تایی فوجی
  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  6MBI25S-120 6 PACK IGBT FUJI
  6MBI25S-120 6 PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی شش تایی فوجی
  ماژول آی جی بی تی شش تایی فوجی
  ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  7MBP75RA120 7 PACK IGBT FUJI
  7MBP75RA120 7 PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  7MBR100U4B-120 7 PACK IGBT FUJI
  7MBR100U4B-120 7 PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  7MBR25UA-120 7 PACK IGBT FUJI
  7MBR25UA-120 7 PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  7MBR35UA120 7 PACK IGBT FUJI
  7MBR35UA120 7 PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  7MBR35VA120 7 PACK IGBT FUJI
  7MBR35VA120 7 PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  7MBR50UA120 7PACK IGBT FUJI
  7MBR50UA120 7PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  7MBR50VP120 7 PACK IGBT FUJI
  7MBR50VP120 7 PACK IGBT FUJI
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی فوجی
  ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  BSM150GAL120 SINGLE PACK IGBT SIEMENS
  BSM150GAL120 SINGLE PACK IGBT SIEMENS
  ماژول آی جی بی تی تکی زیمنس (دست دوم)
  ماژول آی جی بی تی تکی زیمنس (دست دوم)
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  BSM150GAR120D SINGLE PACK IGBT infineon
  BSM150GAR120D SINGLE PACK IGBT infineon
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (دست دوم)
  ماژول آی جی بی تی تکی اینفنیون (دست دوم)
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  BSM150GAR120D SINGLE PACK IGBT SIEMENS
  BSM150GAR120D SINGLE PACK IGBT SIEMENS
  ماژول آی جی بی تی تکی همراه دیود فوجی
  ماژول آی جی بی تی تکی همراه دیود فوجی
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  BSM150GT120DN2 6 PACK IGBT INFINEON
  BSM150GT120DN2 6 PACK IGBT INFINEON
  ماژول آی جی بی تی شش تایی زیمنس
  ماژول آی جی بی تی شش تایی زیمنس
  ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  BSM25GD120DN2 LONG PIN 6 PACK IGBT INFINEON
  BSM25GD120DN2 LONG PIN 6 PACK IGBT INFINEON
  ماژول آی جی بی تی شش تایی اینفنیون
  ماژول آی جی بی تی شش تایی اینفنیون
  ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  BSM25GP120 6 PACK IGBT EUPEC
  BSM25GP120 6 PACK IGBT EUPEC
  ماژول آی جی بی تی شش تایی ایی یوپک
  ماژول آی جی بی تی شش تایی ایی یوپک
  ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  BSM25GP120-B2 6 PACK IGBT INFINEON
  BSM25GP120-B2 6 PACK IGBT INFINEON
  ماژول آی جی بی تی شش تایی ایی یوپک
  ماژول آی جی بی تی شش تایی ایی یوپک
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  BSM50GD120DN2 6 PACK IGBT INFINEON
  BSM50GD120DN2 6 PACK IGBT INFINEON
  ماژول آی جی بی تی شش تایی زیمنس
  ماژول آی جی بی تی شش تایی زیمنس
  ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  BSM50GX120DN2 6 PACK IGBT INFINEON
  BSM50GX120DN2 6 PACK IGBT INFINEON
  ماژول آی جی بی تی شش تایی زیمنس
  ماژول آی جی بی تی شش تایی زیمنس
  ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  CM100RL-24NF 6 PACK IGBT MITSUBISHI
  CM100RL-24NF 6 PACK IGBT MITSUBISHI
  ماژول آی جی بی تی شش تایی میتسوبیشی
  ماژول آی جی بی تی شش تایی میتسوبیشی
  ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  CM150DY-12H DUAL PACK IGBT MITSUBISHI
  CM150DY-12H DUAL PACK IGBT MITSUBISHI
  ماژول آی جی بی تی دوبل میتسوبیشی
  ماژول آی جی بی تی دوبل میتسوبیشی
  ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  FF100R12KS4 DUAL PACK IGBT INFINEON
  FF100R12KS4 DUAL PACK IGBT INFINEON
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  FF100R12RT4 DUAL PACK IGBT INFINEON
  FF100R12RT4 DUAL PACK IGBT INFINEON
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
  FF400R12KT4 DUAL PACK IGBT INFINEON
  FF400R12KT4 DUAL PACK IGBT INFINEON
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  FF450R12KT4 DUAL PACK IGBT INFINEON
  FF450R12KT4 DUAL PACK IGBT INFINEON
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  FF450R12ME4 DUAL PACK IGBT INFINEON
  FF450R12ME4 DUAL PACK IGBT INFINEON
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ماژول آی جی بی تی دوبل اینفنیون
  ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  FGH60N60SFD SINGLE PACK IGBT FAIRCHILD
  FGH60N60SFD SINGLE PACK IGBT FAIRCHILD
  ماژول آی جی بی تی تکی فرچاید
  ماژول آی جی بی تی تکی فرچاید
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  FP25R12KT4-B15 7 PACK IGBT INFINEON
  FP25R12KT4-B15 7 PACK IGBT INFINEON
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی اینفنیون
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی اینفنیون
  ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  FP40R12KT3 7 PACK IGBT INFINEON
  FP40R12KT3 7 PACK IGBT INFINEON
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی اینفنیون
  ماژول آی جی بی تی هفت تایی اینفنیون
  ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

   آی جی بی تی

   Insulated gate bipolar transistor

   ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق شده یا به اختصار IGBT

   IGBT قطعه ای نیمه رسانا است که عملکردی بین ترانزیستور پیوندی دو قطبی (BJT) و ترانزیستور اثر میدان (MOSFET) دارد.

   ترانزیستور IGBT بهترین بخش های دو ترانزیستور متداول BJT و MOSFET را در ساختار خود دارد. در واقع امپرانس ورودی بزرگ و سرعت سوئیچینگ بالای MOSFET و ولتاژ اشباع پایین BJT با هم ترکیب شده است و نوع دیگری ترانزیستور به نام IGBT ساخته شده است که قابلیت عملکرد در مقادیر بالای جریان کلکتور-امیتر را با ولتاژ گیت تقریباً صفر دارد. IGBT همان گونه که از نامش پیدا است مجهز به فناوری گیت ایزوله شده MOSFET و نیز مشخصه یک ترانزیستور دو قطبی متداول است. IGBT ها به طور گسترده در کاربردهای الکترونیک قدرت مانند: اینورترها، مبدل ها و منابع تغذیه به کار می روند.

   از دیدگاه عملکردی IGBT یک FET است که با ترانزیستور دو قطبی ترکیب شده و پیکربندی دارلینگتون را تشکیل داده است. یک IGBT را می توان به سادگی با فعال یا غیرفعال کردن پایه گیت ON یا OFF کرد.

   آی جی بی تی IGBT
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • ABB
   • EUPEC
   • FAIRCHILD
   • FUJI
   • INFINEON
   • IR
   • LS
   • MITSUBISHI
   • SEMIKRON
   • SIEMENS
   • TOSHIBA
   • VINCO
   • VINCO
   خیر
   بله