6MBP30VSC060-50 6 PACK IPM FUJI
  6MBP30VSC060-50 6 PACK IPM FUJI
  ماژول آی پی ام شش تایی فوجی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فوجی (اورجینال)
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  6MBP30VSC060-50 6 PACK IPM FUJI
  6MBP30VSC060-50 6 PACK IPM FUJI
  ماژول آی پی ام شش تایی فوجی (دست دوم)
  ماژول آی پی ام شش تایی فوجی (دست دوم)
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی (دست دوم)
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی (دست دوم)
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی (اورجینال)
  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  CP25TD1-24A 6 PACK IPM MITSUBISHI
  CP25TD1-24A 6 PACK IPM MITSUBISHI
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی (اورجینال)
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  CP30TD1-12Y 6 PACK IPM MITSUBISHI
  CP30TD1-12Y 6 PACK IPM MITSUBISHI
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی (اورجینال)
  ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
  FBA42060B5 SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  FBA42060B5 SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (اورجینال)
  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
  FCBS0550 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FCBS0550 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FNA41560B2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNA41560B2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  FNB40560 6 PACK IGBT FAIRCHILD
  FNB40560 6 PACK IGBT FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  FNB41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNB41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  FNB41560 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNB41560 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FNB51560TD1 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNB51560TD1 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FNE41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNE41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (دست دوم)
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (دست دوم)
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (اورجینال)
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  FPAM30LH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  FPAM30LH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید (اورجینال)
  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  FPDB40PH60B DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  FPDB40PH60B DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید (اورجینال)
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  FPDB60PH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  FPDB60PH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید (اورجینال)
  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  FS20R06VE3-B2 6 PACK IPM INFINEON
  FS20R06VE3-B2 6 PACK IPM INFINEON
  ماژول آی پی ام شش تایی اینفنیون (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی اینفنیون (اورجینال)
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  FSAB20PH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSAB20PH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام هفت تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام هفت تایی فرچاید (اورجینال)
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  FSAM30SH60A 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSAM30SH60A 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FSB50450TB2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50450TB2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  FSB50450TB2ES 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50450TB2ES 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  FSB50550AB 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50550AB 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FSB50550US 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50550US 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBB20CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBB20CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBB30CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBB30CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBB30CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBB30CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBF15CH60BT 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBF15CH60BT 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  FSBS15CH60AA 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBS15CH60AA 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBS15CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBS15CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید (اورجینال)
  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  FSDB40CH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSDB40CH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید (اورجینال)
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور (اورجینال)
  ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور (اورجینال)
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  GIF7CH60TS-L 6 PAKE IPM ST
  GIF7CH60TS-L 6 PAKE IPM ST
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی (اورجینال)
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی (اورجینال)
  ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان

   ماژول قدرت هوشمند

   Inteligent Power Modules

    

   IPMها متشکل از IGBT درایورهای اختصاصی و سنسور دما در یک پکیج هستند.

   IPMها مانند IGBT ها سوئیچ زنی را برعهده دارند و عملکردی دقیقا شبیه به عملکرد IGBT در مدار انجام می دهند.

   ماژول های IGBT نیاز به درایور دارند اما ماژول های IPM در درون پکیج خود درایور داشته و نیاز به درایور جداگانه ندارند.

   ماژول های IPM به طور معمول در رِنج ولتاژی پایین تری کاربرد داشته و در لوازم خانگی و اینورترهای توان پایین استفاده می شوند.

   این در حالی است که IGBT ها در مصارف صنعتی کاربرد دارند. IPM ها تحمل جریان کمتری داشته و آسیب پذیرترند.

   معمولاً ماژول های IPM دارای شش IGBT در یک پک هستند و پل دیود یا IGBT هفتمی ندارند اما پکیج های آی جی بی تی با پل دیود و IGBT هفتم نیز به بازار عرضه می شوند.
    
   آی پی ام IPM
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • ALPHA & OMEGA
   • BYD
   • CYNTEC
   • FAIRCHILD
   • FUJI
   • INFINEON
   • IR
   • LS
   • Made in China
   • MITSUBISHI
   • POWEREX
   • SANKEN
   • SANYO
   • ST
   • STARPOWER
   • TOSHIBA
   خیر
   بله