6MBP30VSC060-50 6 PACK IPM FUJI
  6MBP30VSC060-50 6 PACK IPM FUJI
  ماژول آی پی ام شش تایی فوجی
  ماژول آی پی ام شش تایی فوجی
  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  A20b-2902-0140-04 IPM
  A20b-2902-0140-04 IPM
  ماژول آی پی ام
  ماژول آی پی ام
  ۲,۳۶۵,۰۰۰ تومان
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی (دست دوم)
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی (دست دوم)
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  CP25TD1-24A 6 PACK IPM MITSUBISHI
  CP25TD1-24A 6 PACK IPM MITSUBISHI
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی
  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  FBA42060B5 SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  FBA42060B5 SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  FCBS0550 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FCBS0550 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  FNA41560B2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNA41560B2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  FNB40560 6 PACK IGBT FAIRCHILD
  FNB40560 6 PACK IGBT FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
  FNB41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNB41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  FNB41560 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNB41560 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
  FNE41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNE41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (دست دوم)
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (دست دوم)
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  FPAM30LH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  FPAM30LH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید
  ۸۲۵,۰۰۰ تومان
  FPDB40PH60B DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  FPDB40PH60B DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
  FPDB60PH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  FPDB60PH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  FS20R06VE3-B2 6 PACK IPM INFINEON
  FS20R06VE3-B2 6 PACK IPM INFINEON
  ماژول آی پی ام شش تایی اینفنیون
  ماژول آی پی ام شش تایی اینفنیون
  ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
  FSAB20PH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSAB20PH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام هفت تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام هفت تایی فرچاید
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  FSAM30SH60A 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSAM30SH60A 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ۶۷۰,۰۰۰ تومان
  FSB50450TB2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50450TB2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ۵۹۰,۰۰۰ تومان
  FSB50550AB 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50550AB 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  FSB50550US 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50550US 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBB20CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBB20CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBB30CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBB30CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  ۹۳۵,۰۰۰ تومان
  FSBB30CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBB30CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  ۹۳۵,۰۰۰ تومان
  FSBF15CH60BT 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBF15CH60BT 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  FSBS15CH60AA 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBS15CH60AA 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBS15CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBS15CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  FSDB40CH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSDB40CH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور
  ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  GIPL20K60 6 PACK IPM ST
  GIPL20K60 6 PACK IPM ST
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  GIPS20K60 6 PACK IPM ST
  GIPS20K60 6 PACK IPM ST
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی (دست دوم)
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی (دست دوم)
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  GIPS20K60 6 PACK IPM ST
  GIPS20K60 6 PACK IPM ST
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  IGCM04G60HA 6 PACK IPM infineon
  IGCM04G60HA 6 PACK IPM infineon
  ماژول آی پی ام 6 تایی اینفنیون
  ماژول آی پی ام ۶ تایی اینفنیون
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان

   ماژول قدرت هوشمند

   Inteligent Power Modules

    

   IPMها متشکل از IGBT درایورهای اختصاصی و سنسور دما در یک پکیج هستند.

   IPMها مانند IGBT ها سوئیچ زنی را برعهده دارند و عملکردی دقیقا شبیه به عملکرد IGBT در مدار انجام می دهند.

   ماژول های IGBT نیاز به درایور دارند اما ماژول های IPM در درون پکیج خود درایور داشته و نیاز به درایور جداگانه ندارند.

   ماژول های IPM به طور معمول در رِنج ولتاژی پایین تری کاربرد داشته و در لوازم خانگی و اینورترهای توان پایین استفاده می شوند.

   این در حالی است که IGBT ها در مصارف صنعتی کاربرد دارند. IPM ها تحمل جریان کمتری داشته و آسیب پذیرترند.

   معمولاً ماژول های IPM دارای شش IGBT در یک پک هستند و پل دیود یا IGBT هفتمی ندارند اما پکیج های آی جی بی تی با پل دیود و IGBT هفتم نیز به بازار عرضه می شوند.
    
   آی پی ام IPM
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • BYD
   • FAIRCHILD
   • FUJI
   • INFINEON
   • IR
   • LS
   • Made in China
   • MITSUBISHI
   • POWEREX
   • SANKEN
   • SANYO
   • ST
   • STARPOWER
   • TOSHIBA
   خیر
   بله