6MBP30VSC060-50 6 PACK IPM FUJI
  6MBP30VSC060-50 6 PACK IPM FUJI
  ماژول آی پی ام شش تایی فوجی
  ماژول آی پی ام شش تایی فوجی
  ۶MBP۳۰VSC۰۶۰-۵۰
  ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  A20b-2902-0140-04 IPM
  A20b-2902-0140-04 IPM
  ماژول آی پی ام
  ماژول آی پی ام
  A۲۰b-۲۹۰۲-۰۱۴۰-۰۴
  ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی
  BIP۶۰۰۱۵
  ۷۹۰,۰۰۰ تومان
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  BIP60015 6 PACK IPM BYD
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی (دست دوم)
  ماژول آی پی ام شش تایی بی وای دی (دست دوم)
  BIP۶۰۰۱۵
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  CP25TD1-24A 6 PACK IPM MITSUBISHI
  CP25TD1-24A 6 PACK IPM MITSUBISHI
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی
  CP۲۵TD۱-۲۴A
  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  CP30TD1-12Y 6 PACK IPM MITSUBISHI
  CP30TD1-12Y 6 PACK IPM MITSUBISHI
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی
  ماژول آی پی ام شش تایی میتسوبیشی
  CP۳۰TD۱-۱۲Y
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  FBA42060B5 SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  FBA42060B5 SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید
  FBA۴۲۰۶۰B۵
  ۹۷۰,۰۰۰ تومان
  FCBS0550 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FCBS0550 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  FCBS۰۵۵۰
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  FNA41560B2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNA41560B2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  FNA۴۱۵۶۰B۲
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  FNB40560 6 PACK IGBT FAIRCHILD
  FNB40560 6 PACK IGBT FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  FNB۴۰۵۶۰
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
  FNB41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNB41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  FNB۴۱۰۶۰
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  FNB41560 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNB41560 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  FNB۴۱۵۶۰
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  FNE41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FNE41060 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  FNE۴۱۰۶۰
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (دست دوم)
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید (دست دوم)
  FPAB۳۰BH۶۰
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  FPAB30BH60B SINGLE PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید
  ماژول آی پی ام تکی فرچاید
  FPAB۳۰BH۶۰B
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  FPAM30LH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  FPAM30LH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید
  FPAM۳۰LH۶۰
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  FPDB40PH60B DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  FPDB40PH60B DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید
  FPDB۴۰PH۶۰B
  ۹۵۵,۰۰۰ تومان
  FPDB60PH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  FPDB60PH60 DUAL PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید
  ماژول آی پی ام دوبل فرچاید
  FPDB۶۰PH۶۰
  ۹۹۵,۰۰۰ تومان
  FS20R06VE3-B2 6 PACK IPM INFINEON
  FS20R06VE3-B2 6 PACK IPM INFINEON
  ماژول آی پی ام شش تایی اینفنیون
  ماژول آی پی ام شش تایی اینفنیون
  FS۲۰R۰۶VE۳-B۲
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  FSAB20PH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSAB20PH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام هفت تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام هفت تایی فرچاید
  FSAB۲۰PH۶۰
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  FSAM30SH60A 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSAM30SH60A 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  FSAM۳۰SH۶۰A
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  FSB50450TB2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50450TB2 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  FSB۵۰۴۵۰TB۲
  ۵۹۰,۰۰۰ تومان
  FSB50550AB 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50550AB 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  FSB۵۰۵۵۰AB
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  FSB50550US 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSB50550US 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  FSB۵۰۵۵۰US
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBB20CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBB20CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  FSBB۲۰CH۶۰C
  ۸۷۰,۰۰۰ تومان
  FSBB30CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBB30CH60C 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  FSBB۳۰CH۶۰C
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
  FSBB30CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBB30CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  FSBB۳۰CH۶۰F
  ۹۶۰,۰۰۰ تومان
  FSBF15CH60BT 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBF15CH60BT 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  FSBF۱۵CH۶۰BT
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  FSBS15CH60AA 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBS15CH60AA 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  FSBS۱۵CH۶۰AA
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  FSBS15CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSBS15CH60F 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام 6 تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام ۶ تایی فرچاید
  FSBS۱۵CH۶۰F
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  FSDB40CH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  FSDB40CH60 6 PACK IPM FAIRCHILD
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  ماژول آی پی ام شش تایی فرچاید
  FSDB۴۰CH۶۰
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور
  GD۲۰FST۶۰L۴S
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  GD20FST60L4S 6 PACK IPM STARPOWER
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور
  ماژول آی پی ام شش تایی استارپاور
  GD۲۰FST۶۰L۴S
  ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  GIPL20K60 6 PACK IPM ST
  GIPL20K60 6 PACK IPM ST
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی
  GIPL۲۰K۶۰
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  GIPS20K60 6 PACK IPM ST
  GIPS20K60 6 PACK IPM ST
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی
  GIPS۲۰K۶۰
  ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  GIPS20K60 6 PACK IPM ST
  GIPS20K60 6 PACK IPM ST
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی (دست دوم)
  ماژول آی پی ام شش تایی اِس تی (دست دوم)
  GIPS۲۰K۶۰کارکرده
  ۹۵۰,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت INTELLIGENT POWER MODULE
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Made in China
   • LS
   • FAIRCHILD
   • FUJI
   • BYD
   • SANKEN
   • MITSUBISHI
   • INFINEON
   • STARPOWER
   • ST
   • IR
   • SANYO
   • TOSHIBA
   • POWEREX
   خیر
   بله